Základní škola Chotěboř, Smetanova

Základní informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

•    prevence školní neúspěšnosti

•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

•    podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

•    podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

•    průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,

•    včasná intervence při aktuálních problémech  žáků a třídních kolektivů,


•    předcházení všem formám rizikového chování,

•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů

      uskutečňovaných školou,

•    metodická a poradenská  podpora učitelů a rodičů

•    spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními

Pracovníci :

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Hradecká: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·        zajišťuje poskytování péče žákům s SVP- informace PPP a SPC, vypracování PLPP a IVP, hodnocení účinnosti péče, organizace poskytování pedagogické intervence, materiální zabezpečení péče, zabezpečení administrativy s tím spojené

·        sleduje žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledá způsoby řešení tohoto problému,

·        pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole,

·        podílí se na řešení hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,

·        spolupracuje s dalšími odborníky - pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, kurátorem pro mládež, úřadem práce

 

Volba povolání

·         poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

·         informuje o studijních možnostech

·         pomáhá při vyplnění přihlášek ke studiu

·         zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

Školní psycholog: Mgr. Martina Doležalová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V jakých situacích může pomoci?

Žáci:

·        když vám nejde učení tak, jak byste chtěli

·        když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit

·        když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)

·        když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)

·        když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)

·        když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu

·        když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

·        pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte

·        když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo

·        když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí

·        když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu

·        když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo

·        když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)

·        když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

·        když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje s nějakými návykovými látkami nebo se s někým takovým stýká

·        když máte dojem, že se u Vašeho dítěte vyvíjí závislost na některé formě virtuální reality (počítačové hry, sociální sítě, internetové služby, různé formy chatu, virální videa, televize...)

Jak probíhá spolupráce?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově, nebo individuálně na základě potřeby dítěte či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy probíhá na základě souhlasu žáka a jeho rodičů a podle dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

V případě potřeby individuální psychologické péče jsou o tom rodiče informováni a teprve pokud dají souhlas, může psycholog s jejich dítětem individuálně pracovat. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Obsah konzultací je důvěrný,  s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem a s etickým kodexem školního psychologa.

Služba školního psychologa je bezplatná.                             

Jak se objednat?

Pracovnu psychologa najdete v přízemí staré budovy. Konzultaci lze domluvit na telefonním čísle 720 497 894 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Konzultační doba je vždy ve středu a ve čtvrtek, 8.00 – 16.00 hod.

                                                            

Speciální pedagog: Mgr. Dana Uchytilová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Speciální pedagog pomáhá:

·        pečovat o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálních plánů a plánů pedagogické podpory, hledání možností nápravy, reedukace SPU)

·        diagnostikovat výukové a výchovné problémy

·        vyhledávat žáky se specifickými poruchami učení

·        pečovat o nadané děti

·        při individuální práci se žáky s osobními problémy (výukovými, výchovnými, sociálními)

·        rodičům při výukových a výchovných problémech jejich dětí

·        zprostředkovávat spolupráci s odbornými pracovníky poradenských zařízení a dalších institucí

·        metodicky pedagogům

 

Speciální pedagog a logoped:

                          Mgr. Ivana Andresová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Jako speciální pedagog se věnuje dětem s SVP (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) v rámci dyslektického cvičení, které se realizuje během výuky i ve volném čase

Jako logoped pomáhá při: 

  • zlepšení srozumitelnosti mluvy
  • zlepšení obsahové stránky řeči
  • posílení sebevědomí
  • zlepšení sluchové percepce, a tím i psaní

 

Kompetence logopeda:

  • komplexní logopedická diagnostika;
  • logopedická intervence;
  • konzultační a poradenská činnost pro rodiče;
  • logopedická podpora při výuce, případně výuce žáků se zdravotním postižením;
  • metodické vedení logopedických asistentů.

 

Logopedické asistentky: Zdeňka Belatková, Radka Kudlová

 

Školní metodik prevence:

                         Mgr.Renata Kadlecová:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Činnosti:

·         tvorba, realizace a vyhodnocování školního preventivního programu,

·         realizace aktivit školy zaměřených na prevenci: záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování,

·         koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti rizikového chování,

·         koordinace spolupráce školy s ostatními institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování

·         spolupráce s odborným pracovištěm v případě výskytu rizikového chování

·         předávání informací o problematice specifické primární prevence a realizovaných programech pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům žáků

·         spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů rizikového chování žáků
 

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu nebo telefonu.