Základní škola Chotěboř, Smetanova

Základní informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence

Cíle:

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

•    prevence školní neúspěšnosti

•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

•    podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

•    podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

•    průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském  zařízení,

•    včasná intervence při aktuálních problémech  žáků a třídních kolektivů,


•    předcházení všem formám rizikového chování,

•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů

      uskutečňovaných školou,

•    metodická a poradenská  podpora učitelů a rodičů

•    spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními

Číst dál: Základní informace