Základní škola Chotěboř, Smetanova

Do školy potřebuji znát

Co potřebuje prvňáček znát do školy zde.

Oznámení o přijetí

Oznámení o přijetí žáka do první třídy

Při zápisu bude každému budoucímu prvňáčkovi přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uveden v seznamu přijatých žáků. Ten zveřejníme na stránkách školy (www.sch.cz) a u hlavního vchodu do budovy základní školy 3. 5. 2021.

Adresa školy: Základní škola, Smetanova 745,  583 01 Chotěboř  

Telefonní čísla: 569 624 148 – sekretariát, 569 624 085 – ředitelství

                         606 826 383 – ŠD Chmelnice, 721 861 177 ŠD v ZŠ

E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.webové stránky: www.sch.cz

Informace k zápisu

Informace o zápisu do první třídy

Co říká školský zákon:

§36

3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.                                                                   

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

16. dubna 2021 přijdou tedy k zápisu do první třídy ZŠ Chotěboř, Smetanova ul. děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do      31. 8. 2015.

Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 mohou být zapsány do první třídy, podmínkou je však doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny v Havlíčkově Brodě).

Podmínkou přijetí dětí narozených v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je navíc doporučení odborného lékaře.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz.

Kritéria přijetí dětí do první třídy na školní rok 2021/22

Přednostně se přijímá:

  1. dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Chotěboř, Smetanova 745
  2. dítě, u kterého ředitel výše uvedené školy rozhodl o odkladu povinné školní docházky

 

Škola počítá s otevřením tříd do maximálního počtu 25 dětí.

 

Odklad povinné školní docházky

Odklad povinné školní docházky

§37                                                                                                                      

1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.                                                                                                            

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.                                                             

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Pokud mají rodiče odůvodněné pochybnosti, zda je jejich dítě dostatečně zralé pro vstup do základní školy, mohou požádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. V tom případě se zákonný zástupce obrátí na výchovnou poradkyni Mgr. L. Smutnou a společně sepíší žádost o odklad. K této žádosti je nutné doložit doporučení odborného lékaře či klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení nemusí být předloženo ihned.                                                                                                            Jsou-li všechny podmínky splněny, rozhodne ředitel školy o odkladu školní docházky o jeden rok.