Základní škola Chotěboř, Smetanova

Malé ohlédnutí za letošním školním rokem

A je tu zase červen a s ním konec letošního školního roku. V září jsme netušili, jaké výzvy a s nimi spojené změny nás čekají. Nečekali jsme ani, že se nám poněkud protáhnou jarní prázdniny, které plynule přejdou do výuky na dálku.

                Myslím, že není třeba popisovat, jakým obdobím jsme prošli, pro každého z nás znamenalo něco jiného, ať už z té lepší nebo horší stránky.

                Pro nás, zaměstnance, ani pro žáky školy a jejich rodiče to nebyla doba lehká, ale společnými silami se ji podařilo zvládnout.

                Učitelé i žáci se velmi rychle naučili pracovat s online nástroji, virtuálními učebnami, programy na vytváření různých kvízů a dalších úloh, které zpestřují probíhající distanční výuku. Stěžejní je setkávání s dětmi přes komunikační platformy, které jsou vhodné nejen pro samotnou výuku, ale i pro udržení sociálních kontaktů. Děti zároveň zúročují svoje školní znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a pochopily, že co se naučí ve škole, v životě opravdu potřebují. Videokonference se nám velmi osvědčily jak na prvním, tak i druhém stupni, zkrátka celá škola zvládla výborně online výuku.  Nový způsob vyučování vyžadoval také přizpůsobení organizace distanční výuky tak, aby nedocházelo k překrývání hodin a děti měly čas i na přípravu a vypracování úkolů. Brzy se tento „rozvrh“ ustálil a výuka probíhá souvisle za téměř stoprocentní účasti žáků.

                Ukázalo se, že náš učitelský sbor je schopný, svědomitý a přístupný novému. Učitelé prokázali ohromnou flexibilitu, ochotu učit se novým věcem a využít je v praxi. Patří jim velké poděkování za jejich práci v nestandardních podmínkách.

                Toto všechno by však nefungovalo tak dobře, kdyby rodiče nepomáhali svým dětem a nepodporovali je, čímž významně přispěli k plynulému chodu výuky na dálku na naší škole. Jejich přístup velmi oceňujeme a děkujeme jim za to, jak se k celé situaci postavili.

                Všem našim žákům, učitelům, rodičům i zaměstnancům školy přejeme klidné a příjemně prožité blížící se prázdniny a v září se těšíme na vykročení do „snad už normálního“ nového školního roku. 

                    Ing. M. Janda a Mgr. I. Fárková


 

Docházka žáků 2. stupně

 

Časový harmonogram docházky žáků 2. stupně od 8.6.2020

 

ST 10. 6.

9.A   1.skupina     7.50 – 9.30      2.skupina   9.50 – 11.30   (ve třídě 6.A)                  

9.B   1.skupina     8.00 – 9.40      2.skupina  10.00 – 11.40  (ve třídě  6.B)                 

9.C   1.skupina     8.10 – 9.50      2.skupina  10.10 – 11.50  (ve třídě 8.A)     

                               

ČT 11. 6.  a  PÁ 12. 6.

8.A    1.skupina    7.50 – 9.30      2.skupina   9.50 – 11.30  (ve třídě 6.A)

8.B     1.skupina   8.00 – 9.40      2.skupina 10.00 – 11.40  (ve třídě 6.B)

 

PO 15. 6. a ÚT 16. 6.

7.A      1.skupina  7.50 – 9.30      2.skupina   9.50 – 11.30  (ve třídě 6.A)

7.B      1.skupina  8.00 – 9.40      2.skupina 10.00 -  11.40  (ve třídě 6.B)

7.C      1.skupina  8.10 – 9.50      2.skupina 10.10 – 11.50  ( ve třídě 8.A)

 

ST 17. 6. a  ČT  18. 6.

6.A      1.skupina  7.50 – 9.30      2.skupina  9.50 – 11.30   (ve třídě 6.A)

6.B      1.skupina  8.00 – 9.40      2.skupina 10.00 – 11.40  (ve třídě  6.B)

6.C      1.skupina  8.10 – 9.50      2.skupina 10.10 – 11.50  (ve třídě  8.A)

 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodů:

 

      1) Odevzdání a převzetí učebnic. 

 

      2) Vyzvednutí osobních věcí žáků, které ještě zůstaly ve škole.

 

       3) Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. (bude probíhat 29.-30.6.2020)

 

Pravidla:

 

      1) Každou třídu rozdělí třídní učitel na dvě skupiny, každá skupina bude docházet do školy v jiném čase. (podle harmonogramu)

 

      2) Při prvním vstupu do školy žák předloží vyplněné čestné prohlášení (ke stažení >ZDE<), prázdné tiskopisy jsou k dispozici také ve vrátnici školy; bez tohoto čestného prohlášení nelze žáka do školy pustit.

 

      3) Při cestě do školy a ze školy platí pro žáky zakrytí úst a nosu rouškou, pokud se v bližší vzdálenosti než 2 metry nacházejí alespoň dvě cizí osoby.

 

      4) Žáci přicházejí ke škole ve stanovený den a ve stanovený čas, zde si je vyzvedne třídní učitel a doprovodí je do třídy.

 

      5) Do školy je umožněn vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

      6) Všichni žáci i personál nosí ve společných prostorách roušky.

 

      7) Každý žák má na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.

 

      8) Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla. (mytí rukou, dezinfekce)

 

      9) Maximální počet žáků ve třídě je 15. (jeden žák v lavici)

 

      10) V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani učitelé nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.

 

      11) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu) nesmí vstoupit do školy.

 

      12) Skupiny žáků nemusí být neměnné a mohou s nimi pracovat různí učitelé.

Výuka od 25.5.2020

 

Časový harmonogram docházky žáků 1.stupně od 25.5.2020

       

        Skupina  (1.A+1.B) – 15 žáků

Příchod před školu – 7.45-7.50; Výuka 7.55 – 11.30 ve třídě 1.A; ŠD – 11.30 – 16.00.

Výuka – Jana Gryčová    ŠD Jaroslava Veselá

        Skupina  (2.A) – 15 žáků

Příchod před školu – 7.50-7.55; Výuka 8.00 -11.35 ve třídě 2.A; ŠD 11.35 – 16.00.      

        Výuka – Jana Musílková   ŠD  Zdena Pavlasová

          Skupina  (2.B + 2.A) – 10 žáků

Příchod před školu 7.55 – 8.00; Výuka 8.05 – 11.40 ve třídě 2.B; ŠD 11.40 – 16.00.

Výuka – Helena Škarydová  ŠD Dita Smejkalová

        Skupina  (3.A + 3.B)  - 10 žáků

Příchod před školu 8.00 – 8.05; Výuka 8.10 – 11.45 ve třídě 3.A; ŠD 11.45 – 16.00.

Výuka – Lucie Fiedlerová   ŠD Petra Šťastná

        Skupina  (3.C)  - 13 žáků

Příchod před školu 8.05 – 8.10; Výuka 8.15 – 11.50 ve třídě 3.C; ŠD 11.50 – 16.00.

Výuka – Světlana Vránová   ŠD Alena Pospíšilová

        Skupina  (4.A)  - 10 žáků

Příchod před školu 7.45 – 7.50; Výuka 7.55 – 11.30 ve třídě 4.A; ŠD 11.30 – 16.00.

Výuka – Zdeňka Belatková     ŠD Dana Hospodková

       Skupina  (4.B + 5.C)  - 13 žáků

Příchod před školu 7.50 – 7.55; Výuka 8.00 – 11.35 ve třídě 5.C; ŠD 11.35 – 16.00.

Výuka – Radka Dovžanynová   ŠD Radka Kudlová

       Skupina  (5.B + 5.D)  - 10 žáků

Příchod před školu  7.55 – 8.00; Výuka 8.05 – 11.40 ve třídě 5.D;

Výuka  - Ivana Bořilová

 

Každé ráno si paní asistentka ve stanovený čas svoji skupinu vyzvedne před školou. Prosíme o dodržení časů příchodu dětí v jednotlivých skupinách. V případě pozdního příchodu žák využije pro vstup do školy čip.

Po vyučování  si vyzvedne žáka zákonný zástupce (prarodič), vždy však po předchozí domluvě nebo na základě písemné žádosti. V pondělí 25.5. nezapomenou děti přinést vyplněné čestné prohlášení . V případě neodevzdání tohoto potvrzení nelze žáka na vzdělávací aktivity přijmout. Toto potvrzení bude možno také vyplnit před školou v pondělí 25.5. – prázdné tiskopisy budou ve vrátnici.

Všechny děti budou mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na použité roušky, dále školní potřeby, svačinu …

 

Stravování ve školní jídelně:

Žáci, kteří budou docházet pravidelně do školy, mají možnost se stravovat ve školní jídelně. Ke stravování musí žáka přihlásit zákonný zástupce. Žákovi, který nebude navštěvovat školní družinu, a bude přihlášen ke stravování, doporučujeme vyzvednutí oběda do jídlonosičů. 

 

Oběd:

Může nastat několik možností:

1)      Žák bude ve škole pouze na dopolední výuce a přihlásí se na obědy. Po obědě půjde domů. V tomto případě ho na oběd(vyzvednutí oběda do jídlonosičů) doprovodí  paní asistentka.

2)      Žák bude ve škole na dopolední výuku, odpoledne ve školní družině a přihlásí se na obědy. V tomto případě ho na oběd doprovodí paní vychovatelka.

3)      Žák bude ve škole pouze dopoledne a na obědy nebude přihlášen. V tomto případě půjde po vyučování hned domů.

Na obědy do školní jídelny nemůže žák chodit samostatně!

 

Výuka:

Výuka bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin – dle pokynů třídního učitele – možnost distanční výuky v době výuky třídního učitele přímo ve škole + úkoly od tř. učitele + procvičování probraného učiva

 

Opatření:

Snažit se o minimální kontakty mezi skupinami, roušky ve třídě (ne v lavicích, ve společných prostorách ano).

Dodržovat zásady hygieny – desinfekce, jednorázové papírové utěrky, mytí rukou – vše bude ve třídách.

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

Provoz ŠD bude zajištěn do 16.00 pouze v budově školy. Zákonný zástupce si může vyzvednout své dítě v odpoledních hodinách a to tak, že požádá paní vrátnou a ta telefonicky kontaktuje paní vychovatelku.

 

 

Provoz školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – 1. stupeň

 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude umožněna žákům 1. stupně od 25.5.2020 účast na  vzdělávacích aktivitách.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy předáním informace do 18.5.2020 třídnímu učiteli.

Pro účast na vzdělávacích aktivitách je povinné předem vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi při prvním kontaktu v budově školy. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žák přijat ke vzdělávání.

Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

        zakrytí úst a nosu rouškami

        dodržení odstupů 2 metry

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest ( zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce…)

Žáci budou přicházet do školy průběžně ve stanoveném časovém rozmezí, bez shromažďování ve skupinách.

Do budovy školy smí vstoupit pouze žáci, nikoliv doprovázející osoba.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Žáci se budou pohybovat ve vymezených prostorách školy tak, aby nedocházelo ke kontaktům s jinými skupinami.

Při příchodu žáka do třídy si žák důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení žáků ve skupině se stanoví předem a je neměnné. Nelze dodatečně do skupiny přiřadit žádného žáka. Skupina bude pracovat ve stejném složení po celou dobu docházky. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Každý žák sedí v jedné lavici.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (pokud je zachován rozestup 2 metry). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i ve třídě.

Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě.

Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Výuka bude realizována v jednotlivých skupinách pedagogickými pracovníky (asistent pedagoga, vychovatelka, učitel). V dopoledním bloku (4 vyučovací hodiny) se činnost zaměří na splnění zadaných úkolů od třídních učitelů. V odpoledním bloku bude probíhat stejná činnost jako ve ŠD. Délku provozu v odpoledním bloku přizpůsobíme oprávněným požadavkům rodičů. (O tom, zda danou skupinu bude vyučovat asistent nebo učitel rozhodne počet přihlášených dětí a technické a personální možnosti školy). Ranní provoz ŠD k dispozici nebude.

Žáci, kteří se budou účastnit vzdělávacích aktivit ve škole, se můžou přihlásit ke stravování ve školní jídelně. Žáka musí ke stravování přihlásit zákonný zástupce.

 

Výuka od 11.5.2020

Provoz školy od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – 9. ročníky

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude umožněno od 11. 5. 2020 žákům devátých tříd se účastnit vzdělávacích aktivit.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy předáním informace třídnímu učiteli a to do 7. 5. 2020.

Pro účast na vzdělávacích aktivitách je povinné předem vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE). Toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem odevzdá žák pedagogickému pracovníkovi při prvním kontaktu v budově školy. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žák přijat ke vzdělávání.

Při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

-          zakrytí úst a nosu rouškami

-          dodržení odstupů 2 metry

Před školou dodržovat odstupy 2 metry.

Žáci budou přicházet do školy průběžně ve stanoveném časovém rozmezí, bez shromažďování ve skupinách.

Do budovy školy smí vstoupit pouze žáci, nikoliv doprovázející osoba.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Žáci se budou pohybovat ve vymezených prostorách školy tak, aby nedocházelo ke kontaktům s jinými skupinami.

Při příchodu žáka do třídy si žák důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení žáků ve skupině se stanoví předem a je neměnné. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Každý žák sedí v jedné lavici.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku (pokud je zachován rozestup 2 metry). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i ve třídě.

Po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě.

Opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Stravování v jídelně (pouze v den výuky) musí přihlásit zákonný zástupce žáka.

 

 

 

Časový harmonogram přípravy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníků

 

9.A (skupina 14 žáků)    

Čj – Mgr. Lenka Smutná; M – Mgr. Martin Sekerka

Vždy v pátek (od 15.5.)   příchod do školy  7.50 – 7.55 (vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

 výuka bude probíhat ve třídě 6.A – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                            výuka (1 blok)  8.00 – 9.30   

                                            výuka (2 blok)  9.45 – 11.15

9.B (skupina 13 žáků)      

Čj – Mgr. Lenka Smutná; M – Mgr. Martin Sekerka

Vždy v pátek (od 15.5.)   příchod do školy 8.05 – 8.10 (vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

výuka bude probíhat ve třídě 7.C – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                           výuka (1 blok)  8.15 – 9.45

                                           výuka (2 blok)  10.00 – 11.30

9.C (skupina 12 žáků)     

Čj – Mgr. Alexandra Matějková;  M – Mgr. Zdeněk Konfršt

Vždy v pondělí a čtvrtek (od 11.5.)  příchod do školy 7.50 – 7.55(vstup do šaten vedle bývalého hlavního vchodu)

výuka bude probíhat ve třídě 7.C – přízemí přístavby vedle kabinetu Př

                                            výuka (1 blok)  8.00 – 8.45

                                            výuka ( 2 blok) 8.50 – 9.35

 

Pro případnou neúčast je třeba předchozí omluva nepřítomnosti a to prostřednictvím  zákonného zástupce žáka.

KALENDÁŘ

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

PLÁNOVANÉ AKCE

Žádné události

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

Dnes163
Včera201
Tento týden163
Tento měsíc554
Celkem780978